7500万メンタルヘルス子供と大人を支援

7500万メンタルヘルス子供と大人を支援

Go resseki no minasama, watashi wa kono jiten de anata no tame no yūchūbu no bideopurezentēshon o okonau koto ga dekimasen. Gūguru + wa, yūchūbu to gūguru + wa anata no bokin kyanpēn de 900 pāsento yoi kekka o shutoku suru bideopurezentēshon no sonzai dake de sōsu to shite INDIEGOO ya Vimeo no to rendō shita sakunen itsuka jibun no akaunto o teishi-yōdesu. Watashi wa jibun no gūguru + akaunto ni watashi no kyūkyoku no chōsen-nai no subete no korera no gurūpu o maisetsu shi, LinkedIn no yōna ADHD ya kodomo, PTSD ya heishi, soshite gyakusatsu gakusha, kyōiku-sha ya katsudō-ka to shite, sono u~ebusaito ni fukuma rete itanode, kokode wa gūguru + no ga watashi no akaunto o teishi shita riyū wa, arimasu kono bokin kyanpēn no tame. Koko ni watashi no kyūkyoku no kadai ga arimasu. Watashi no kyūkyoku no charenji 2 subete no ADHD no gurūpu u wa ADHD to goshin ōbā de jibun no 700 pāsento no zōka to kodomo-tachi wa subete kyohi& gūguru + no ga watashi no akaunto o ichiji teishi suru no ni yakudachimasu. Gūguru + no wa, kodomo ga sukide wa arimasen to omoimasu. Sorujāzu& chōdo ADHD-ji goshin o koeru 700-pāsento no zōka nado no baipōra ni PTSD saishin no ichiba (fukusū-ka). Watashi no kyūkyoku no charenjisorujāzu& PTSD gurūpu wa subete kyohi& gūguru + no ga watashi no akaunto o ichiji teishi suru watashitachi no heishi o tasukeru tame ni yorokonde U r o. Gūguru +de wa heishi ga sukide wa arimasen to omoimasu. Doragguon Pro no sensō ga, 2 HELP kodomo& heishi no sūhyakuman no 10-nendai o kyohi: 600 Kyōkai ni taisuru watashi no kyūkyoku no charenji wa, sai. Jenosaido gakusha, kyōiku-sha, oyobi katsudō-ka wa panku Queers-gai no sekai no hito (fukusū-ka) o hanbai shite imasu. Watashi wa ima, watashi no bideo o arawasu tame no e o motte irudarou, to watashi wa watashi no kachi o shōmei suruto watashi no purototaipu oyobi/ matawa debaisu ga zetsutaiteki ni dōsa suru koto o ōdio watashi ga dare no purezentēshon to watashi no seitō-sei o motte irudarou riyūdesu. Mata, watashi no kyanpēn ni watashi no debaisu wa mata, eien ni shōjikina watashitachi no seifu (fukusū-ka) o tamotsu koto ga dekiru yō ni narimasu tero o teishi suru koto o hoshō suru tame ni, sore ga eikō no yō ni watashi no debaisu wa hareruya to yoba reru riyūdearu, eikō hareruya wa shinjitsu ga hoji kōshin, to shōsan sa re, watashi no

Aroha daremoga watashinonamaeha u~irādomakkusu Imamotodeari, watashi wa Honoruru Hawai shusshindesu. Watashi wa, kōkai sa reta choshada, to watashi no shumi wa, denki oyobi kikai kōgakudeari, kenkō, seishin eisei, jinken& gyakusatsu shi, kōmin-ken to kenpō-jō no kenri no bun’ya de kenkyū o okonau, to hō, kokka anzen hoshō to kokusai kokka anzen hoshō-hō o manabimasu, Kokuren wa hō ni tekiyō sa reru kiji, to hō ni tekiyō sa reru saigo ni, ICC, soko no kiji. Watashitachi no kenkō shisutemu wa genzai, shi no sū 3 gen’indeari,(igenbyō oyobi/ matawa iyakuhin) ni yotte hikiokosa reru watashi no tokkyo no namae ga HALLELUJAHdearu karera no serapisuto de, kono debaisu o shiyō suru koto ga dekimasu& sore ga kokoro no tayō-sei o seisei suru koto ga dekimasu 75 man-ri no mentaruherusu no shōhisha ga arimasu. Seigyo gijutsu to, soreha kokoro& memori o kiroku suru koto ga dekimasu. Go resseki no minasama# Schizophrenia# baipōra# de~yuaru shindan# ADHD# ADD# oddo# PTSD# Autism# to~uretto itaru made no sekai zentai de 75 man-ri mentaruherusu shōhisha wa imanotokoro ari& watashi no purototaipu wa, maindokontorōru no tayō-sei to tappingumemori ni chokusetsu kankei shimasu soshite, tēpu de no yō ni, chokusetsu shien suru seishin hoken shōhisha ni& saihatsu o seigyo suru sai ni tekiyō sa reru korera no koko no shōjō deretto nendai no rokuon sukiru, ikari no kanri, oyobi gakushū nōryoku o kōpingu&# Drug (fukusū-ka)&# arukōru shiyō -ryō o seigyo suru sai ni& sō# Mind bodi igaku (enshū o kokyū, taikyokuken, gung no kai, meisō to saimin) nani mo kagonde wanai kore… Karada igaku ga imanani ki ni hantai shimashita. Mata, kono debaisu wa, shibaraku# Coma ni kokoro o shigeki suru koto ga dekiru yō ni narimasu. Go resseki no minasama wa, no han’i to ōki-sa o shitei sa reta riyūdesu mada kizoku sa rete inai kodomo ya otona to fukusayō no ōku no seishin-tekina byōki ya shikkan ya seishin shikkan no ōbā goshin to ōbā yakuyō (tazaiheiyō) ni yotte eikyōwoukerunode, ōku no igenbyōdearu to nakaba 1950-nendai kara miotoshi sa rete iruto fukyagaku-tekina, amarini mo kōkadeari, songai baishō sa rete imasu. Kore wa sekai no jinkō no 75-pāsento ga utsubyō no ikutsu ka no fōmu ni kurushinde iru koto o fukumete imasen. Kono purojekuto ga eikyō o ukeru koto ni narudarou eikyōwoukeru subete no mono ni ōkina kanshin to jūyō-sei o hakobi, soshite eikyō o uketa to no sūji ga seichō shite iru sorera no ue no nin’i no yūina kaizen ga atta koto ga nai yō ni, soreha subete no hitobito ni hassei suru futan, soshite yori ōku no yō ni riyūdesu byōki ya shikkan ga sakusei sa rete imasu… Idaina ippan shimin no kanshin o sakusei shimasu. Watashi no debaisu wa, korera no 7500 man hitobito no tame to shōrai no MH no shōhisha to maindokontorōru no tayō-sei no tame no kettei yōin to narimasu. Kono go resseki no minasama (HALLELUJAH) kore wa subete no jinsei no ayumi kara no subete no nenrei no hitobito ni eikyōwoataeru sūpā kyodaina kuraudofandingu no ibentodeari, watashi wa anata no subete no 1 node, hijō ni kansha shitai to omoimasu. Go resseki no minasama, koreha mokuhyō ga $ 250, 000. 00 De tosshutsu shite imasu. Kono purojekuto wa, kono yōna henkanki, chōonpa toransude~yūsa, mattaku atarashī heddo setto no dezain no sekkei,oyobi kotonaru onkyō denjiha sen’i, maiku, nyūryoku oyobi shutsuryoku konpōnento to tēpu no tame no aratana hosonagai enkei shirube-ha-kan no sekkei nado no buhin o kōnyū suru tame ni narimasu rekōdā oyobi/ matawa dejitarurekōdā. Kenkyū kaihatsu no sokumen ga kanryō shite imasu. Kaihatsu wa, rinshō shiken o okonau koto ga dekiru mae ni, yuiitsu no fukanzen’na taiyōdesu. Okane wa sorezore no bun’ya de no hakushigō o motte iru ikutsu ka no denki gijutsu-sha ni iku koto ni narimasu. Karera no namae wa, uddosaido, Kariforunia kara sutētokarejjipenshirubenia-shū to Raian no debiddo Cubanski no hakushigō oyobi/ matawa gaishamei Rianon-shadesu. Debiddo Cubanski hakushikatei no enjinia wa 80, 000. 00 $ Jūden sa reru – kenkyū kaihatsu no tame no $ 100, 000. 00 O shi, issho ni shisaku-hin o okimasu. 2) Rianon-sha wa tairyō seisan shi, yori miryoku-tekina no tame no watashi no purototaipu wa, yori tegorona kakaku no tame no $ 50, 000. 00 O o shiharai itadakimasu. 3) $ 25, 000. 00 Watashi no shuchō ni nani no soto no kanshō wa sonzai shimasen yō ni, T 1000 aruminiumu de tsukura reta rinshō shiken no chīsana rabo o sakusei suru tame ni shiyō sa remasu. 4) $ 10, 000. 00 Wa sorezore Penshirubenia-shū to Kariforunia-shū ni iku hiyō o sōkō suru tame ni hozon sa remasu. HALLELUJAH no yunīkuna sokumen. 1) Heddohon no migigawa) wa enkei shirube-ha-kan no kuchi no tsuno no yō ni hosonagai enkei shirube-ha-kan o (moddeshiberu de” ONLY” 0-deshiberu ( ) o seisei suru han-inchi nami no denpa o motte imasuga,de wa arimasen. Kore wa, ikō no tamede wa arimasen. Sore ga yuiitsu kanzen ni maindokontorōru no tame no oto ni nomi 0-deshiberu no shutsuryoku o seisei shi, mimi kabā o motte iru heddo fon no hantaisoku made toransude~yūsa/ toranshība o jikkō suru tame ni tsukura rete imasu. Kore wa tan’ni, denjiha o yūdō suru tame ni shiyō sa re, shirube namiji-nai de kono pin pointo nami o tamotte imasu. Hōsha suru ka, denjiha o jushin suru yō ni sekkei sa reta jushin shisutemu kara sōshin suru dake no ichibu wa (apurikēshon ni wa, denjirenji, no waifai, karaoke shisutemu, sutereofonikku, nado ga fukuma rete ori, ni sugureta gurēdo no arumi T – 1000 matawa sore ijō no gurēdo kara tsukura rete imasu 0-deshiberu chūjitsu-do, hi kanshō ōdio jushin o iji shi, shikkari to gaiji to chokusetsu komaku (matawa chōkaku orifisu no chūkan-bu no mae ni e no fitto gōsei ni sugureru. Hosonagai shirube namiji jitai wa kanzen ni atarashī tokkyodearu. 2) Watashi no purototaipu wa haruka ni futsū no heddo setto nado no `atarashī dezain to kinō’ o motte iru heddo setto ga aru. Sore dakede wa chōsei kanōna toransude~yūsa/ toranshība,oyobi hosonagai enkei u~ēbugaido, oyobi 2tsu no chōsei kanō maiku, 4 nyūryoku, 4 shutsuryoku, dejitaru o motte imasu rekōda 3) MY kurēmu wa tōtaru maindo kontorōru o teikyō suru tame no kantan na hōhōdesu. Kono apurikēshon wa, tōtaru maindo kontorōru o teikyō suru tame no kantan na hōhōdesu. Mai DEVICE/ PROTOTYPE wa, gaibu chūkan oyobi naiji ni chokusetsu teian o motte imasu. Soreha ni onkyō enerugī ni henkan sa remasu koto, to iu yō ni hijō ni, hijō ni, mottomo yowai oto ni itaru made tesuto sa rete iru onkyō enerugī no tei reberu wa karōjite kyoyō henka, ONLYde wa naku, kyoyō sa renai henkō 1-deshiberu ni 3-deshiberu o ODB o kii sōshin, oyobimasu chakushin otonoha ni ōjite kyōshin ni yoru kikai-teki enerugī. Futatabi gaibu no mimi wa otonoha o shūshū shi, kikai-teki enerugī ni onkyō enerugī o henkan shi, komaku, sorera o raifuru. Chokusetsu no teian (sōshin 0-deshiberu no teian ga THE komaku ni oto o tokutei), kono henkan wa saundo henkan basho-tori enerugī o – AND ODB AT moshi mada sore ga sudeni eikyōwoataeru kikai-teki enerugī ni henkan sa remasu DECIBLES IN saundo OF THIS mottomo yowai no koe o kiku koto ga dekinai moyō maindo – AND dareka no teian ga komaku TO raifuru UNLIMITED ODB teian kono taipu no wa, ima jibun no kangae ya kōdō BE WILL anata ga sore – VIOLA INSTANT maindokontorōru o jitsugen suru koto naku, IT o teishi suru koto wa dekimasen, mata shigeki suru koto ga dekiru yō ni narimasu yūdō wa, tōgō shitchō-shō sōkyoku-sei shōjō deretto’ S no nioi, jūfuku HOW wan SEE’ S jibun no yume ga, yori VIVID meikai-sa to iro de, sore ga kanōna hikari kankaku’ S IN. Kono maindokontorōrudebaisu wa, jissai ni wa, emi o ukabete waratte, kyokutan’na aguresshibunesu e no sekigyokutekina, naite, demo anata no koe no tōn& koe o seigyo suru ni itaru made hobo subete no kanjō o keiken suru yō ni narimasu giga no& dake de anata no kioku ya dare no memorī o tappu suru koto ga dekimasu hitobito wa ichido wasurete shimatta… Sono seikakuna monogoto no anata no mae no mōta, mōta rengō no o toriga suru tanjun’na 0-deshiberu teian. Sore wa, shirube namiji no kuchi no hōn o motte iru hitsuyō ga arimasu heddofon no hidarigawa wa deshiberu de (0-deshiberu no oto o hiro~tsu4-inchi nami no denpa o yūsuru mono)& samazamana ta no kachō dB no reberu ni kono 0-deshiberu no oto o saisei suru tame 4) Acoustic – electromagnetic – kenzen toransude~yūsa o furimasu ODB no ochitsuki/ hi kanshō ōdio jushin& nami no denpa o hoji suru tame no yoi gurēdo no aruminiumu kara H 01 Q 13/ 02 wa chokkei yaku 4 matawa 3-inchi zentai burōka no o kabā shinakereba narimasen. Akōsutikku denjishaku yōso matawa yaku 4-inchi no nami ga tōgai o kantsū suru ryōiki o mitsukeru no wa jūbun hazu anata wa SPEECH (burōka no ga migi 0-deshiberu de saibō o hanashite iru 0-deshiberu de LANGUAGE o seisei)& MEMORY o tappingu (futatabi dejitaru rokuon o kiku okonau koto o seizō LANGUAGE oyobi/ matawa TALKNG CELLS 0-deshiberu de)& THIS ILLEGAL kenkyū wa, sekai no kotai-sū ni okonawa rete iru HOW shōmei de. Apurikēshon; shingō kara ue no zu wa, denjishaku no nami ga burōka no de zugaikotsu to oto dake saisei o kantsū suru tame no sōshin-ki, denshi purosessa ni denshi shingō ni henkanki ni. Denjishaku-ha-yō no shingō kara sōshin-ki e no jōbu no zu wa, komaku ni ONLY 0-deshiberu no oto no seisan no tamedesu. Aizu suru tame ni toransude~yūsa ni denki shingō ni jushin-ki ni denjiha kara shita no zu wa, komaku de 0-deshiberu no seisan no tame no betsu no hōhōdearu (shikashi, watashi wa,-jō no hōhō o konomimasu). Toransude~yūsa wa, denki shingō ,oyobi sono gyaku ni, samazamana butsuri-teki keitai no shingō ni henkan suru denshi tsūshin shisutemu de shiyō sa rete imasu. Kono-reide wa, dai 1 no henkanki wa, maikurohondearu koto ga deki, daini no henkanki wa, supīkadeatte mo yoidesu. 5) Kono mesoddo wa, tappingumemori-yō burōka no no fuka-sa o mitsukeru ni wa& u~ēbu ranchā& OF LIFE saizu mappu o mochiite parusu no 0 deshiberurōkaraizu u~ēbu jenerēshon bia MODAL DECOMPOSITION de gengo o seisei suru burōka no no saisei ni shiyō shimashita burōka no no DEMENSIONS no sokutei ni CRAINIUM. Shirube namiji no kaikō-tan kara shotei no kyori ni kyokuzai-ha pīku no kansatsu no tame ni nami o denpa suru 2tsu ijō no mōdo o hōsha suru shirube-ha-kan no tame no hōhō, gai hōhō wa: Nimotozuite 1tsu matawa fukusū no shinpuku oyobi/ matawa isō shifuto no settei o sentaku shimasu shirube namiji no kaikō-tan kara shotei no kyori ni sukunakutomo bubun-teki. Soshite sentaku sa reta hitotsu ijō no shinpuku oyobi/ matawa isō shifuto no settei kono zentai no burōka ryōiki fuka-sa ni toransude~yūsa kara u~ēbu PROGATION rensu o tesuto suru ni sukunakutomo bubun-teki nimotozuite, shirube namiji ni okeru parusu no mōdo bunkai o kaishite reiki suru futatsuijō no mōdo& narubeku auto GOING hōshasen (hiionka) o teigen suru tame ni NO MORE. Toransude~yūsa wa gappeishō o (toransude~yūsa wa, kono heddo setto wa, yori tegorona kakaku ni narimasu) ataereba watashi mo kono igyō o tassei suru tame ni, chōonpa toransude~yūsa/ toranshība o fukumemashita. Gengo shori wa, ningen no aidea ya kanjō o tsutaeru tame ni kotoba o shiyō suru hōhō o sanshō shi, do no yōna tsūshin ga shori sa re, rikai sa rete imasu. Shitagatte, nō ga sakusei shi, gengo o rikai suru hōhōdesu. Saikin no riron wa, kono purosesu wa kanzen ni yoru to, nō no naibu de okonawa rete iru koto o kentō shite kudasai. Burōka no wa tsūjō, sankaku-bu to kazentōkai (burōdoman’eria 44 to 45) no bengaibu ni yotte keisei sa rete imasu. Kore wa, u~erunikke ryōiki o tsugi no, sono yōna mono to shite, sorera no ryōhō wa, tsūjō, burōka no wa omoni onsei no seisan ni kan’yo suru nō no hidari hankyū ni ichi shite imasu. Undōhishitsu e no chika-sa o kangaeru to, burōka no no shinkei saibō wa, kono yōna oto no sakusei o kanō ni suru, junban ni taiō suru kin’niku ni shingō o sōshin suru, kōtō, shita ya kuchi no undō no ni shingō o sōshin suru (hito no 97-pāsento de hidari hankyū)oyobi gengo shori no tame no mottomojūyōna ryōiki to kangae raremasu. Gengo ga sono ichi o kōryo suru to, rōkaraizu shi, sayū de hitaishō kansū wa, u~erunikke ryōiki wa chōkaku no to shikaku no no ma ni hikakuteki ichi shite iru to kangae rarete iru riyūdesu. Watashi ga shōmei suru koto wa shikō o pikkuappu shite zōfuku sa reta WHEN tōgai o kantsū akōsutikku denji ELEMENT 0-deshiberu IN AT saundo AND/ OR LANGUAGES, IT wa 100-pāsento no ACURACY AT iwa rete iru to sae MEMO RY sa reru mae ni supīchi o seisei burōka no saibō to iu kotodesu. HALLELUJAH ni tsuite no watashi no ta no sokumen subete no kari tokkyo shutsugan no shōsai ga sudeni fukuma rete okonawa rete iru to iu kotodesu. Watashi no kurēmu, setsumei ga fukuma re, hon hatsumei no bun’ya wa, hon hatsumei no haikei, kōdona tokkyo wa, samazamana kurasu to sabu kurasu, tokkyo in’yō, bunrui Beikoku bunrui, kokusai bunrui, kyōdō kumiai no bunrui, yōroppa no bunrui, oyobi hōmu ibento o kensaku shimasu. Tada, kari tokkyo shutsugan no yō ni. Watashi no ta no taiyō wa, kōzoku no watashi no kenshindesu. Watashi no mokuhyō wa tassei sa renai baai wa izure ni shite mo go resseki no minasama ni wa, okane wa subete no okane ga kono purojekuto ni itte, okane ijō no nin’i no hidari to issho ni hokan sa rete iru koto ga wakarimasu kō ninode shimeshi, kono debaisu ya ryōshū-sho o kōchiku suru tame ni hitsuyōna zairyō o kōnyū suru tame ni shiyō sa remasu kono purojekuto ga kanryō suru made, watashi no jibun no akaunto de enjinia to watashi wa tanjun ni atarashī gunshū no shikin o sakidō shimasu. Mata, watashi wa, 3ttsu no kotonaru akaunto kara tsuittā-jō de yaku 30 man no shinja o motte iru, to watashi wa, 60 man forowā o motsu crowdfund retweeters o motte iru, to watashi wa burogā o motte iru, to watakushiha yori ōku no retweeter nendai, sono yōna arekkusujōnzu, mearīnyūu~eru, oyobi hoka no ōku no poddokyasuto nado, ōku no media no o motte imasu watashi o shiji shi, soshite watashi wa, watashi wa hijō ni antei shita bēsu de no watashi no Crowdfund no URL/ kyanpēn o tōkō suru koto ga dekite iru sekai no yonbun’noichi ni matagaru bunrui maruchimedia kōkoku ni tōshi shite kimashita. Watashi wa mata, 10 feisubukku no akaunto, oyobi LinkedIn no akaunto o motte imasu. Go resseki no minasama, nin’i no hādoru ga aru baai, soreha toransude~yūsa ga kansa kanōna oto ni 0-deshiberu o henkan suru burōka no kara 0-deshiberu no oto oyobi/ matawa onsei no saisei o hirou to, watashi wa kōnyū suru riyūdearu ka kongo, kono hādoru no tame ni narimasu chōonpa toransude~yūsa. Kore ga yuiitsu no kanōna hādorudeari, subete no gaishutsu hōshasen (hiionka) wa, geitaidenwa yori mo sukunai 7 X de, toransude~yūsa wa, geitaidenwa to mattaku onaji ni narimasu. Anata ga tasukeru koto ga dekiru hokanohōhō. Watashi wa hontōni daremoga gen’in no kono hijō ni kachi ni kifu suru koto ga dekimasu koto o rikai shite imasuga, osoraku anata ga anata o sapōto shi, kokorozashi o onajiku shin’nen o motte iru o tomodachi ni kotoba o hiromerushi, kono subarashī gen’in ni hitokoto komento o kubanni tasukeru koto ga dekiru koto ga dekinai

O toiawase u~irādomakkusu `namae sore’ ima hon willardimamoto@ gmail. Komu watashitachi wa dono yōna jōhō o shūshū suru nodesu ka? Go chūmon no ka, fōmu ni hitsuyō jikō o kinyū suru toki watashitachi wa anata kara jōhō o shūshū shimasu. Namae, denshi mēruadoresu, jūsho, tenwabangō, kurejittokādo jōhō: Chūmon matawa tōsha no saito-jō de tōroku suru baai, hitsuyō ni ōjite, anata o nyūryoku suru yō motome rareru koto ga arimasu. Tadashi, tokumei de watashitachi no saito o hōmon suru kamo shiremasen. Watashitachi wa nani no tame ni anata no jōhō o shiyō suru nodesu ka? Watashitachi wa anata kara shūshū shita jōhō no izureka ga,-ji no izureka no hōhō de shiyō suru koto ga dekimasu. ; Anata no keiken o pāsonaraizu suru ni wa (anata no jōhō wa, yoriyoi anata no koko no nīzu ni kotaeru tame ni watashitachi o tasukemasu); tōsha no u~ebusaito o kaizen suru tame ni (wareware wa keizoku-teki ni watashitachi wa anata kara uketoru jōhō ya fīdobakku nimotozuite, tōsha no u~ebusaito no teikyō o kaizen suru yō ni tsutomete imasu); kokyaku sābisu o kōjō sa seru tame ni (anata no jōhō o yori kōka-teki ni anata no kokyaku sābisu no yōkyū ya shien nīzu ni kotaeru tame ni watashitachi o tasukemasu); toranzakushon o shori suru ni wa anata no jōhō wa, paburikku matawa puraibēto ka dō ka, yōkyū sa reta kōnyū shita seihin ya sābisu o teikyō suru to iu meikakuna mokuteki no tame igai ni, tensō, matawa riyū no ika o towazu, hoka no kaisha ni atae rareta, anata no dōi nashi ni, kōkan, hanbai sa reru koto wa arimasen. ; Teikitekini mēru o sōshin suru ni wa anata wa chūmon shori o teikyō suru denshi mēruadoresu wa, yuiitsu no anata no tame ni kankei suru jōhō ya appudēto o sōshin suru tame ni shiyō sa remasu. Dono yō ni wareware wa anata no jōhō o hogo suru nodesu ka? Watashitachiha, go chūmon no sai, anata no kojin jōhō no anzen-sei o iji suru tame ni, sekyuriti taisaku no samazamana jissō shimasu watashitachiha, anzen’na sābā no shiyō o teikyō shite imasu. Subete no kyōkyū ni binkan/ shin’yō jōhō wa SSL (sekyua soketto reiyā) gijutsu o kaishite sōshin shita nochi ni nomi, watashitachi no shisutemu e no tokubetsuna akusesu-ken o motsu kyoka-sha ni yotte akusesu sa reru no watashitachi no dētabēsu ni angō-ka sa re, kimitsu jōhō o hoji suru tame ni hitsuyō to sa rete imasu. Toranzakushon no ato, anata no kojin jōhō (kurejittokādo, shakai hoshō bangō, zaimu nado) ga 60-nichi ijō no fairu ni hokan sa reru koto wa arimasen. Watashitachiha kukkī o shiyō shite imasu ka? Watashitachiha kukkī o shiyō shimasen. Wareware wa, gaibu no daisansha ni jōhō o kaiji shite imasu ka? Watashitachiha, bōeki o hanbai shi, matawa sōdenakereba gaibu no daisansha ni anata no kojin jōhō o tensō shimasen. Kore ga areba, sorera no tōjisha ga kimitsu jōhō o hoji suru koto ni dōi suru yō ni, watashitachi no bijinesu o okonau, matawa anata ni sābisu o teikyō shi, tōsha no u~ebusaito o sōsa de watashitachi o shien suru, shinraidekiru daisansha kikan ga fukuma rete imasen. Wareware wa rirīsu wa, hōrei o junshu shi, tōsha no saito no porishī o tekiyō suru ka, watashitachi ya hokanohito no kenri, zaisan, matawa anzen o hogo suru tame ni tekisetsudearu to kangaete ita toki ni watashitachi wa mata anata no jōhō o rirīsu suru koto ga dekimasu. Shikashinagara, hi kojin o tokutei hōmon-sha jōhō wa, māketingu, kōkoku, matawa hoka no yōto no tame ni hoka no tōjisha ni teikyō suru koto ga dekimasu. Jidō onrainpuraibashī hogo-hō konpuraiansu watashitachiha, COPPA (jidō onrainpuraibashī hogo-hō) no yōken ni junkyo shite iru watashitachi no porishī wa, HTTP/ / www. Allbrainsandballsofsteel. Orugu ni ichi shite imasu onrainpuraibashīporishī nomi kono onrainpuraibashīporishī wa, tōsha no u~ebusaito o kaishitede wa naku, jōhō shūshū, ofurain ni shūshū sa reta jōhō ni tekiyō sa remasu. Kiyaku to jōken mata, HTTP/ / www. Allbraindandballsofsteel. Orugu tōsha no u~ebusaito no shiyō o kanri suru sekinin no shiyō, menseki, oyobi seigen o kakuritsu shi, tōsha no riyō kiyaku sekushon o goran kudasai. Anata no dōi watashitachi no saito o shiyō suru koto de, tōsha no puraibashīporishī ni dōi suru mono to shimasu. Tōsha no puraibashīporishī no henkō tōsha ga puraibashīporishī o henkō suru baai wa, kono pēji ni sorera no henkō o keiji, oyobi/ matawa nin’i no henkō o tsūchi suru mēru ga sōshin sa remasu.